Εξουσία του Δικαστή να δικάσει συνοπτικά κατά τη διάρκεια της προανάκρισης

103.-(1) Αν κατά τη διάρκεια της προανάκρισης φανεί στο Δικαστή ότι δεν υφίστανται επαρκείς λόγοι για παραπομπή του κατηγορούμενου σε δίκη αλλά ότι οι αποδείξεις αποκαλύπτουν ποινικό αδίκημα δικάσιμο συνοπτικά, ο Δικαστής μεριμνά ώστε να συνταχθεί κατηγορητήριο εναντίον του κατηγορούμενου για το ποινικό αυτό αδίκημα.

(2) Η δίκη τότε συνεχίζεται όπως σε συνήθη συνοπτική δίκη, εκτός του ότι η απόδειξη που έχει ήδη προσαχθεί κατά την προανάκριση δύναται να χρησιμοποιηθεί χωρίς επανακρόαση:

Νοείται ότι η κατηγορία ή ο κατηγορούμενος δύνανται να επανακαλέσουν οποιοδήποτε μάρτυρα που εξετάστηκε ήδη για το σκοπό υποβολής περαιτέρω ερωτήσεων.