Διαβίβαση πρακτικών προανάκρισης

101. Σε περίπτωση παραπομπής σε δίκη ένα κυρωμένο αντίγραφο του κατηγορητηρίου, οι ένορκες καταθέσεις σε προανάκριση, η κατάθεση του κατηγορούμενου, οι προσωπικές υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από τους μάρτυρες, τα γραμμάτια απόλυσης με εγγύηση και κυρωμένα αντίγραφα τέτοιων εγγράφων τεκμηρίων, ως ήθελαν ευχερώς καταρτιστεί, διαβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση από τον Πρωτοκολλητή του Δικαστηρίου από το οποίο έγινε η παραπομπή σε δίκη στον Αρχιπρωτοκολλητή προς διαβίβαση στο Κακουργιοδικείο ενώπιον του οποίου θα διεξαχθεί η δίκη και παρόμοια αντίγραφα διαβιβάζονται στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Τα πρωτότυπα όλων των εγγράφων που διαβιβάστηκαν στον Αρχιπρωτοκολλητή όπως προβλέπεται πιο πάνω, μαζί με όλα τα υπόλοιπα έγγραφα τεκμήρια και άλλα τεκμήρια που δεν είχαν διαβιβαστεί, με τον τρόπο αυτό, πρέπει να φυλάγονται από τον Πρωτοκολλητή και είναι διαθέσιμα από αυτόν κατά τη δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου.