Προοίμιο

Για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 511/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τα μέτρα συμμόρφωσης των χρηστών βάσει του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους στην Ένωση,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Μέτρων Συμμόρφωσης των Χρηστών Βάσει του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την Πρόσβαση στους Γενετικούς Πόρους και τον Δίκαιο και Ισότιμο Καταμερισμό των Οφελών που Απορρέουν από τη Χρησιμοποίησή τους στην Ένωση Νόμος του 2018.

Ορισμοί

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος∙

«Κανονισμός» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 511/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τα μέτρα συμμόρφωσης των χρηστών βάσει του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους στην Ένωση∙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

(2) Όροι που δεν ορίζονται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς στον Κανονισμό.

Αρμόδια αρχή

3. Για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού ως αρμόδια αρχή ορίζεται ο Διευθυντής.

Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή

4.-(1) Ιδρύεται Επιτροπή η οποία θα αναφέρεται ως η Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή Πρόσβασης σε Γενετικούς Πόρους και η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως ΕΣΕΓΕ.

(2) Η ΕΣΕΓΕ απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

(α) Το Διευθυντή ή εκπρόσωπό του ως πρόεδρο∙

(β) έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, ο οποίος διορίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών∙

(γ) έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Γεωργίας, ο οποίος διορίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας·

(δ) έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Δασών, ο οποίος διορίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Δασών·

(ε) έναν εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, ο οποίος διορίζεται από το Διευθυντή του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών·

(στ) έναν εκπρόσωπο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ο οποίος διορίζεται από το Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών∙

(ζ) έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, ο οποίος διορίζεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας∙

(η) έναν εκπρόσωπο των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. ο οποίος διορίζεται από το Διευθυντή των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.

(3) Ο πρόεδρος δύναται να καλέσει στη συνεδρία οποιοδήποτε λειτουργό κρατικής υπηρεσίας, αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ακαδημαϊκού ιδρύματος καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου οι απόψεις ή εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένο θέμα δυνατό να κριθούν χρήσιμες ή αναγκαίες για το έργο της ΕΣΕΓΕ.

(4) Ο πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδρίες της ΕΣΕΓΕ είτε κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας είτε μετά από σχετικό αίτημα μέλους της ΕΣΕΓΕ εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) ημέρες˙ απαρτία σε οποιαδήποτε συνεδρία αποτελούν ο πρόεδρος και τουλάχιστον τρία (3) μέλη.

(5) Ο πρόεδρος δύναται να συγκαλεί έκτακτες συνεδρίες εντός επτά (7) ημερών από την ημέρα υποβολής σχετικού αιτήματος από μέλος της ΕΣΕΓΕ.

(6) Η θητεία των μελών της ΕΣΕΓΕ είναι τριετής αλλά δύναται να ανανεώνεται πριν την παρέλευση των τριών (3) ετών.

Αρμοδιότητες ΕΣΕΓΕ

5. Η ΕΣΕΓΕ έχει ρόλο συμβουλευτικό προς την αρμόδια αρχή και γνωμοδοτεί για τα ακόλουθα θέματα:

(α) Tην εξέταση συμπερίληψης μιας συλλογής ή μέρους της, όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό, στο μητρώο συλλογών της Ένωσης, κατόπιν αιτήματος του κατόχου της, σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια συμπερίληψης που ορίζονται στο άρθρο 5 του Κανονισμού∙

(β) τον καταρτισμό του σχεδίου ελέγχου συμμόρφωσης των χρηστών, βάσει κινδυνολογικής προσέγγισης, και την επανεξέτασή του, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του Κανονισμού∙

(γ) την εφαρμογή των συμπληρωματικών μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Κανονισμού.

Αρχιεπιθεωρητής και Επιθεωρητές

6.-(1) Για σκοπούς επιθεώρησης, ελέγχου και αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού και του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός δύναται, με σχετικές γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίσει λειτουργό του Υπουργείου του οποίου προΐσταται ως Αρχιεπιθεωρητή και άλλους λειτουργούς του ιδίου Υπουργείου ως Επιθεωρητές.

(2) Ο Αρχιεπιθεωρητής συντονίζει τον τρόπο με τον οποίο οι Επιθεωρητές εκτελούν τα καθήκοντα και ασκούν τις εξουσίες που τους παρέχονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7.

(3) Κάθε Επιθεωρητής εφοδιάζεται με κατάλληλη ταυτότητα, την οποία οφείλει να επιδεικνύει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Εξουσίες εισόδου και επιθεώρησης

7. Κάθε Επιθεωρητής έχει εξουσία-

(α) Nα εισέρχεται, ελεύθερα και χωρίς προειδοποίηση, με εξαίρεση την είσοδο σε κατοικία η οποία επιτρέπεται μόνο δυνάμει των διατάξεων του Συντάγματος, σε οποιοδήποτε χώρο στον οποίο υπάρχει ιδιωτική ή δημόσια συλλογή η οποία ανήκει στο μητρώο συλλογών της Ένωσης, για σκοπούς ελέγχου, όπως ορίζει το άρθρο 5 του Κανονισμού, για επαλήθευση τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στην παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου∙

(β) να διενεργεί ελέγχους στους χρήστες γενετικών πόρων ή παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς πόρους, προκειμένου να επαληθεύουν αν οι χρήστες εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει των άρθρων 4 και 7 του Κανονισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 9 του Κανονισμού∙

(γ) να εκδίδει ειδοποίηση που περιλαμβάνει επανορθωτικές ενέργειες ή μέτρα στα οποία πρέπει να προβεί ο χρήστης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού.

Τήρηση μητρώων

8.-(1) Ο Διευθυντής τηρεί επί τουλάχιστον πέντε (5) έτη μητρώα των ελέγχων που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (β) του άρθρου 7, στα οποία δεικνύονται ιδίως το είδος και τα πορίσματα των ελέγχων, καθώς και μητρώα των επανορθωτικών ενεργειών και μέτρων που ελήφθησαν βάσει των διατάξεων της παραγράφου (γ) του άρθρου 7.

(2) Η λήψη πληροφοριών από τα μητρώα διέπεται από τις διατάξεις του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου.

Ετοιμασία έκθεσης και ενημέρωση κοινού

9.-(1) Ο Διευθυντής καταρτίζει γραπτή έκθεση κάθε έτος, αναφορικά με τις εξουσίες που απαριθμούνται στις διατάξεις του άρθρου 7 και ασκήθηκαν κατά την περίοδο που αφορά η έκθεση, η οποία συνοψίζει τα αποτελέσματα των ελέγχων που προκύπτουν από την άσκηση των εξουσιών που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 από τους Επιθεωρητές˙o Αρχιεπιθεωρητής αποστέλλει την έκθεση στην ΕΣΕΓΕ και τη διανέμει στο κοινό.

(2) Για τους σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Διευθυντής προβαίνει σε δημοσίευση γνωστοποίησης της έκθεσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε τουλάχιστον δύο (2) ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες στη Δημοκρατία και μέσω του διαδικτύου.

Αδικήματα και ποινές

10. Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού και εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις ισχύουσες νομοθετικές ή κανονιστικές απαιτήσεις περί πρόσβασης και καταμερισμού οφελών ενός συμβαλλόμενου μέρους στο Πρωτόκολλο της Ναγκόγια, πρόσωπο το οποίο-

(α) Aυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του παρακωλύει ή παρεμποδίζει Επιθεωρητή να ασκήσει οποιοδήποτε από τα καθήκοντά του, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (α) του άρθρου 7 είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (€2.000) ευρώ∙

(β) αποκτά γενετικούς πόρους ή παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς πόρους χωρίς το διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό συμμόρφωσης, ή, αν δεν υπάρχει διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό συμμόρφωσης, χωρίς τις πληροφορίες και συναφή έγγραφα που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κανονισμού, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (€100.000) ευρώ∙

(γ) μεταβιβάζει σε έναν ή περισσότερους χρήστες γενετικούς πόρους ή παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς πόρους χωρίς το διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό συμμόρφωσης, ή, αν δεν υπάρχει διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό συμμόρφωσης, χωρίς τις πληροφορίες και συναφή έγγραφα που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κανονισμού, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (€100.000) ευρώ∙

(δ) παραβιάζει την υποχρέωση για τήρηση πληροφοριών που αφορούν την πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών, όπως προβλέπει το άρθρο 4, παράγραφος 6 του Κανονισμού είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (€50.000) ευρώ∙

(ε) έχει αποκτήσει γενετικό πόρο σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 4 του Κανονισμού και έχει παραλείψει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απαριθμούνται στην εν λόγω παράγραφο, περιλαμβανομένης της υποχρέωσης για διακοπή χρησιμοποίησης, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (€50.000) ευρώ∙

(στ) είναι δικαιούχος χρηματοδότησης για έρευνα η οποία περιλαμβάνει χρησιμοποίηση γενετικών πόρων και παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς πόρους και έχει παραλείψει να δηλώσει ότι θα επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού, όπως απαιτεί η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του Κανονισμού, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (€100.000) ευρώ∙

(ζ) ως χρήστης, παραλείψει, κατά το στάδιο της τελικής ανάπτυξης προϊόντος που αναπτύχθηκε με τη χρησιμοποίηση γενετικών πόρων ή των παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς πόρους, να δηλώσει στην αρμόδια αρχή ότι πληροί τις υποχρεώσεις του άρθρου 4 του Κανονισμού και να υποβάλει τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κανονισμού, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (€100.000) ευρώ.

Έκδοση Κανονισμών

11.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τη ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό ρύθμισης, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1) οι Κανονισμοί αυτοί δύναται να προβλέπουν τον περαιτέρω προσδιορισμό των διαδικασιών για παρακολούθηση της συμμόρφωσης των χρηστών γενετικών πόρων κατά το στάδιο χρηματοδότησης έρευνας και κατά το στάδιο τελικής ανάπτυξης προϊόντος, όπως ορίζει το άρθρο 7 του Κανονισμού.

Έκδοση γνωστοποιήσεων

12. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τη ρύθμιση κάθε θέματος τεχνικής φύσεως το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό ρύθμισης.