Αδικήματα και ποινές

10. Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού και εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις ισχύουσες νομοθετικές ή κανονιστικές απαιτήσεις περί πρόσβασης και καταμερισμού οφελών ενός συμβαλλόμενου μέρους στο Πρωτόκολλο της Ναγκόγια, πρόσωπο το οποίο-

(α) Aυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του παρακωλύει ή παρεμποδίζει Επιθεωρητή να ασκήσει οποιοδήποτε από τα καθήκοντά του, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (α) του άρθρου 7 είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (€2.000) ευρώ∙

(β) αποκτά γενετικούς πόρους ή παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς πόρους χωρίς το διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό συμμόρφωσης, ή, αν δεν υπάρχει διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό συμμόρφωσης, χωρίς τις πληροφορίες και συναφή έγγραφα που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κανονισμού, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (€100.000) ευρώ∙

(γ) μεταβιβάζει σε έναν ή περισσότερους χρήστες γενετικούς πόρους ή παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς πόρους χωρίς το διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό συμμόρφωσης, ή, αν δεν υπάρχει διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό συμμόρφωσης, χωρίς τις πληροφορίες και συναφή έγγραφα που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κανονισμού, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (€100.000) ευρώ∙

(δ) παραβιάζει την υποχρέωση για τήρηση πληροφοριών που αφορούν την πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών, όπως προβλέπει το άρθρο 4, παράγραφος 6 του Κανονισμού είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (€50.000) ευρώ∙

(ε) έχει αποκτήσει γενετικό πόρο σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 4 του Κανονισμού και έχει παραλείψει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απαριθμούνται στην εν λόγω παράγραφο, περιλαμβανομένης της υποχρέωσης για διακοπή χρησιμοποίησης, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (€50.000) ευρώ∙

(στ) είναι δικαιούχος χρηματοδότησης για έρευνα η οποία περιλαμβάνει χρησιμοποίηση γενετικών πόρων και παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς πόρους και έχει παραλείψει να δηλώσει ότι θα επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού, όπως απαιτεί η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του Κανονισμού, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (€100.000) ευρώ∙

(ζ) ως χρήστης, παραλείψει, κατά το στάδιο της τελικής ανάπτυξης προϊόντος που αναπτύχθηκε με τη χρησιμοποίηση γενετικών πόρων ή των παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς πόρους, να δηλώσει στην αρμόδια αρχή ότι πληροί τις υποχρεώσεις του άρθρου 4 του Κανονισμού και να υποβάλει τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κανονισμού, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (€100.000) ευρώ.