Ετοιμασία έκθεσης και ενημέρωση κοινού

9.-(1) Ο Διευθυντής καταρτίζει γραπτή έκθεση κάθε έτος, αναφορικά με τις εξουσίες που απαριθμούνται στις διατάξεις του άρθρου 7 και ασκήθηκαν κατά την περίοδο που αφορά η έκθεση, η οποία συνοψίζει τα αποτελέσματα των ελέγχων που προκύπτουν από την άσκηση των εξουσιών που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 από τους Επιθεωρητές˙o Αρχιεπιθεωρητής αποστέλλει την έκθεση στην ΕΣΕΓΕ και τη διανέμει στο κοινό.

(2) Για τους σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Διευθυντής προβαίνει σε δημοσίευση γνωστοποίησης της έκθεσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε τουλάχιστον δύο (2) ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες στη Δημοκρατία και μέσω του διαδικτύου.