Τήρηση μητρώων

8.-(1) Ο Διευθυντής τηρεί επί τουλάχιστον πέντε (5) έτη μητρώα των ελέγχων που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (β) του άρθρου 7, στα οποία δεικνύονται ιδίως το είδος και τα πορίσματα των ελέγχων, καθώς και μητρώα των επανορθωτικών ενεργειών και μέτρων που ελήφθησαν βάσει των διατάξεων της παραγράφου (γ) του άρθρου 7.

(2) Η λήψη πληροφοριών από τα μητρώα διέπεται από τις διατάξεις του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου.