Εξουσίες εισόδου και επιθεώρησης

7. Κάθε Επιθεωρητής έχει εξουσία-

(α) Nα εισέρχεται, ελεύθερα και χωρίς προειδοποίηση, με εξαίρεση την είσοδο σε κατοικία η οποία επιτρέπεται μόνο δυνάμει των διατάξεων του Συντάγματος, σε οποιοδήποτε χώρο στον οποίο υπάρχει ιδιωτική ή δημόσια συλλογή η οποία ανήκει στο μητρώο συλλογών της Ένωσης, για σκοπούς ελέγχου, όπως ορίζει το άρθρο 5 του Κανονισμού, για επαλήθευση τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στην παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου∙

(β) να διενεργεί ελέγχους στους χρήστες γενετικών πόρων ή παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς πόρους, προκειμένου να επαληθεύουν αν οι χρήστες εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει των άρθρων 4 και 7 του Κανονισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 9 του Κανονισμού∙

(γ) να εκδίδει ειδοποίηση που περιλαμβάνει επανορθωτικές ενέργειες ή μέτρα στα οποία πρέπει να προβεί ο χρήστης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού.