Αρχιεπιθεωρητής και Επιθεωρητές

6.-(1) Για σκοπούς επιθεώρησης, ελέγχου και αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού και του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός δύναται, με σχετικές γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίσει λειτουργό του Υπουργείου του οποίου προΐσταται ως Αρχιεπιθεωρητή και άλλους λειτουργούς του ιδίου Υπουργείου ως Επιθεωρητές.

(2) Ο Αρχιεπιθεωρητής συντονίζει τον τρόπο με τον οποίο οι Επιθεωρητές εκτελούν τα καθήκοντα και ασκούν τις εξουσίες που τους παρέχονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7.

(3) Κάθε Επιθεωρητής εφοδιάζεται με κατάλληλη ταυτότητα, την οποία οφείλει να επιδεικνύει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.