Αρμοδιότητες ΕΣΕΓΕ

5. Η ΕΣΕΓΕ έχει ρόλο συμβουλευτικό προς την αρμόδια αρχή και γνωμοδοτεί για τα ακόλουθα θέματα:

(α) Tην εξέταση συμπερίληψης μιας συλλογής ή μέρους της, όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό, στο μητρώο συλλογών της Ένωσης, κατόπιν αιτήματος του κατόχου της, σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια συμπερίληψης που ορίζονται στο άρθρο 5 του Κανονισμού∙

(β) τον καταρτισμό του σχεδίου ελέγχου συμμόρφωσης των χρηστών, βάσει κινδυνολογικής προσέγγισης, και την επανεξέτασή του, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του Κανονισμού∙

(γ) την εφαρμογή των συμπληρωματικών μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Κανονισμού.