Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή

4.-(1) Ιδρύεται Επιτροπή η οποία θα αναφέρεται ως η Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή Πρόσβασης σε Γενετικούς Πόρους και η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως ΕΣΕΓΕ.

(2) Η ΕΣΕΓΕ απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

(α) Το Διευθυντή ή εκπρόσωπό του ως πρόεδρο∙

(β) έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, ο οποίος διορίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών∙

(γ) έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Γεωργίας, ο οποίος διορίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας·

(δ) έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Δασών, ο οποίος διορίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Δασών·

(ε) έναν εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, ο οποίος διορίζεται από το Διευθυντή του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών·

(στ) έναν εκπρόσωπο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ο οποίος διορίζεται από το Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών∙

(ζ) έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, ο οποίος διορίζεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας∙

(η) έναν εκπρόσωπο των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. ο οποίος διορίζεται από το Διευθυντή των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.

(3) Ο πρόεδρος δύναται να καλέσει στη συνεδρία οποιοδήποτε λειτουργό κρατικής υπηρεσίας, αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ακαδημαϊκού ιδρύματος καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου οι απόψεις ή εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένο θέμα δυνατό να κριθούν χρήσιμες ή αναγκαίες για το έργο της ΕΣΕΓΕ.

(4) Ο πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδρίες της ΕΣΕΓΕ είτε κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας είτε μετά από σχετικό αίτημα μέλους της ΕΣΕΓΕ εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) ημέρες˙ απαρτία σε οποιαδήποτε συνεδρία αποτελούν ο πρόεδρος και τουλάχιστον τρία (3) μέλη.

(5) Ο πρόεδρος δύναται να συγκαλεί έκτακτες συνεδρίες εντός επτά (7) ημερών από την ημέρα υποβολής σχετικού αιτήματος από μέλος της ΕΣΕΓΕ.

(6) Η θητεία των μελών της ΕΣΕΓΕ είναι τριετής αλλά δύναται να ανανεώνεται πριν την παρέλευση των τριών (3) ετών.