Αρμόδια αρχή

3. Για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού ως αρμόδια αρχή ορίζεται ο Διευθυντής.