Έκδοση Κανονισμών

11.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τη ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό ρύθμισης, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1) οι Κανονισμοί αυτοί δύναται να προβλέπουν τον περαιτέρω προσδιορισμό των διαδικασιών για παρακολούθηση της συμμόρφωσης των χρηστών γενετικών πόρων κατά το στάδιο χρηματοδότησης έρευνας και κατά το στάδιο τελικής ανάπτυξης προϊόντος, όπως ορίζει το άρθρο 7 του Κανονισμού.