Έκδοση γνωστοποιήσεων

12. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τη ρύθμιση κάθε θέματος τεχνικής φύσεως το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό ρύθμισης.