ΜΕΡΟΣ VIII ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Διορισμός, προσόντα και θητεία του Επιτρόπου

19.-(1) Ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν σύστασης του Υπουργού.

(2) Ως Επίτροπος διορίζεται πρόσωπο που κατέχει τα προσόντα για διορισμό Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

(3) Η θητεία του Επιτρόπου είναι διάρκειας έξι (6) ετών και δύναται να ανανεωθεί για μία περαιτέρω θητεία.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (4) του άρθρου 53 του Κανονισμού και του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος δεν μπορεί να απολυθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του, παρά μόνο για λόγους πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας ή αναπηρίας που τον καθιστούν ανίκανο να εκπληρώνει τα καθήκοντά του.

(5) Ο Επίτροπος ορίζεται ως εποπτική αρχή για τους σκοπούς του Κανονισμού και έχει ευθύνη να παρακολουθεί την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού και του παρόντος Νόμου στη Δημοκρατία και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Έκπτωση από το αξίωμα του Επιτρόπου

20.-(1) Ο Επίτροπος εκπίπτει από την ιδιότητά του εάν, κατά τη θητεία του:-

(α) Προβεί σε πράξη ασυμβίβαστη προς τα καθήκοντά του ή ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα ασυμβίβαστο προς την ιδιότητά του, είτε αυτό είναι επικερδές είτε όχι, ή,

(β) καταδικαστεί για το προβλεπόμενο στο εδάφιο (3) του άρθρου 21 του παρόντος Νόμου αδίκημα.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, δημοσιεύει γνωστοποίηση της δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) έκπτωσης από το αξίωμα του Επιτρόπου, καθώς και την ημερομηνία έναρξης της ισχύος αυτής, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Υποχρεώσεις και δικαιώματα του Επιτρόπου

21.-(1) Στον Επίτροπο καταβάλλεται αποζημίωση το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Ο Επίτροπος-

(α) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων, των καθηκόντων και των εξουσιών του, υπακούει στη συνείδησή του και στις διατάξεις του Κανονισμού και του παρόντος Νόμου,

(β) κατά τη διάρκεια της θητείας του και μετά τον τερματισμό της, δεσμεύεται με την τήρηση του απορρήτου ή της εχεμύθειας.

(γ) δύναται, ως μάρτυρας ή πραγματογνώμονας να καταθέσει ενώπιον δικαστηρίου οποιαδήποτε στοιχεία αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού και του παρόντος Νόμου, καθώς και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

(δ) μετά τη λήξη της θητείας του απέχει από κάθε πράξη ασυμβίβαστη προς τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις εξουσίες του και δεν ασκεί κανένα ασυμβίβαστο επάγγελμα, επικερδές ή μη, για περίοδο δύο (2) ετών.

(3) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος, κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού και του παρόντος Νόμου, αποκαλύπτει με οποιοδήποτε τρόπο πληροφορίες ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι προσιτά σε αυτόν λόγω της θέσης του ή επιτρέπει σε άλλο πρόσωπο να λάβει γνώση αυτών, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Γραφείο Επιτρόπου

22.Ο Επίτροπος διατηρεί Γραφείο το οποίο δύναται να στελεχώνεται από μόνιμους, έκτακτους ή αορίστου χρόνου δημόσιους υπάλληλους:

Νοείται ότι ο Επίτροπος συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής του προσωπικού του Γραφείου του και το προσωπικό διοικείται αποκλειστικά από αυτόν:

Νοείται περαιτέρω ότι οι λειτουργοί του Γραφείου του Επιτρόπου υπέχουν ευθύνη τήρησης του απορρήτου ή της εχεμύθειας ακόμη και μετά τη λήξη της υπηρεσίας τους.

Καθήκοντα και εξουσίες Επιτρόπου

23.-(1) Ο Επίτροπος εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται και ασκεί τις εξουσίες που του εκχωρούνται δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού, του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου νόμου.

(2) Ο Επίτροπος, διαφυλασσομένης της αρχής της ιεραρχίας, δύναται να εξουσιοδοτεί γραπτώς οποιοδήποτε λειτουργό του Γραφείου του που κατέχει υπεύθυνη θέση, όπως ενασκεί εκ μέρους του, τέτοια από τα καθήκοντα και τις εξουσίες του, υπό όρους, εξαιρέσεις και επιφυλάξεις, που ο Επίτροπος καθορίζει στην εξουσιοδότησή του.

(3) Ο Επίτροπος δύναται, κατά την κρίση του, να δημοσιοποιήσει υπόθεση που αφορά στην εκτέλεση των καθηκόντων του ή στην άσκηση των εξουσιών του:

Νοείται ότι εάν η υπόθεση αφορά σε διασυνοριακή επεξεργασία, ο Επίτροπος διαβουλεύεται την πρόθεσή του να δημοσιοποιήσει υπόθεση δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου με την επικεφαλής εποπτική αρχή και τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές.

(4) O Επίτροπος δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου πράξεων επεξεργασίας που διενεργούνται από τα δικαστήρια της Δημοκρατίας στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας.

Επιπρόσθετα καθήκοντα Επιτρόπου

24.Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 57 του Κανονισμού και επιπρόσθετα από τα καθήκοντα που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο, ο Επίτροπος εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

(α) Δύναται να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του Γραφείου του τρόπους υποβολής καταγγελιών και αιτήσεων·

(β) εξετάζει καταγγελία και, όπου είναι δυνατό, ανάλογα με τη φύση και το είδος της καταγγελίας, ενημερώνει γραπτώς τον καταγγέλλοντα για την πρόοδο και την έκβασή της εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της καταγγελίας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η καταγγελία κρίνεται αβάσιμη ή δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Επίτροπου, αυτός ενημερώνει γραπτώς τον καταγγέλλοντα εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της καταγγελίας·

(γ) ενημερώνει, όπου ενδείκνυται, κατά περίπτωση, το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον εκτελούντα την επεξεργασία για τις προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 60 έως 66 του Κανονισμού·

(δ) δύναται να μην εξετάσει καταγγελία ή να διακόψει την εξέτασή της για λόγους δημόσιου συμφέροντος και γνωστοποιεί στο υποκείμενο των δεδομένων, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τους λόγους για τη μη εξέταση ή για τη διακοπή της εξέτασης της καταγγελίας·

(ε) δύναται να καταρτίζει και να δημοσιοποιεί τον κατάλογο πράξεων επεξεργασίας και περιπτώσεων που επιβάλλουν τον ορισμό υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου· και

(στ) δύναται να δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου του, τον κατάλογο υπεύθυνων επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία που έχουν ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του παρόντος Νόμου.

Επιπρόσθετες εξουσίες του Επιτρόπου

25.Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 58 του Κανονισμού και επιπρόσθετα από τις εξουσίες που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο, ο Επίτροπος ασκεί τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) Τηρουμένων των διατάξεων των στοιχείων (α) και (ε) της παραγράφου (1) του άρθρου 58 του Κανονισμού, έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των εξουσιών του, χωρίς να δύναται να του αντιταχθεί κανενός είδους απόρρητο, εξαιρουμένου μόνο του δικηγορικού απορρήτου·

(β) τηρουμένων των διατάξεων του στοιχείου (στ) της παραγράφου (1) του άρθρου 58 του Κανονισμού, να εισέρχεται, χωρίς απαραίτητα να προηγείται οποιαδήποτε ενημέρωση του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντα την επεξεργασία ή εκπρόσωπού τους, σε οποιοδήποτε γραφείο, επαγγελματικό υποστατικό ή μεταφορικό μέσο, εξαιρουμένων των κατοικιών·

(γ) για την άσκηση των προβλεπόμενων στην παράγραφο (α) του άρθρου 58 του Κανονισμού και στο παρόν άρθρο εξουσιών ελέγχου, δύναται να επικουρείται από εμπειρογνώμονα ή/και την Αστυνομία·

(δ) κατά την άσκηση των εξουσιών έρευνας να προβαίνει σε κατάσχεση εγγράφων ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού δυνάμει δικαστικού εντάλματος έρευνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου·

(ε) επιπροσθέτως των προβλεπόμενων στην παράγραφο (2) του άρθρου 58 του Κανονισμού διορθωτικών εξουσιών , να απαιτεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας όπως ανακαλεί διαπίστευση φορέα πιστοποίησης, όταν διαπιστώσει ότι οι προϋποθέσεις πιστοποίησης δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον ή εφόσον οι ενέργειες του φορέα πιστοποίησης παραβαίνουν τις διατάξεις του Κανονισμού και του παρόντος Νόμου·

(στ) να καταγγέλλει τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε περίπτωση που ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας δεν ανακαλεί διαπίστευση φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με τα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου·

(ζ) επιπροσθέτως των προβλεπόμενων στην παράγραφο (3) του άρθρου 58 του Κανονισμού αδειοδοτικών και συμβουλευτικών εξουσιών-

(i) να επιτρέπει τον συνδυασμό συστημάτων αρχειοθέτησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 του παρόντος Νόμου και να επιβάλλει όρους και προϋποθέσεις για την πραγματοποίησή του,

(ii) να επιβάλλει όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των προβλεπόμενων στο άρθρο 11 του παρόντος Νόμου μέτρων περιορισμού των δικαιωμάτων,

(iii) να επιβάλλει όρους και προϋποθέσεις για την προβλεπόμενη στο άρθρο 12 του παρόντος Νόμου απαλλαγή ευθύνης ανακοίνωσης παραβίασης,

(iv) να επιβάλλει ρητούς περιορισμούς στη διαβίβαση των προβλεπόμενων στα άρθρα 17 και 18 του παρόντος Νόμου ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και

(v) να εισηγείται στον Υπουργό τη σύναψη συμφωνιών με άλλες χώρες και να συνομολογεί, καταρτίζει και υπογράφει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος Νόμου μνημόνια συναντίληψης·

(η) τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (5) του άρθρου 58 του Κανονισμού, να γνωστοποιεί στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή/και στην Αστυνομία οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού ή του παρόντος Νόμου, η οποία ενδέχεται να συνιστά ποινικό αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 33 του παρόντος Νόμου· και

(θ) να απονέμει τις προβλεπόμενες στο άρθρο 27 του παρόντος Νόμου εξουσίες στα μέλη ή στους υπαλλήλους της εποπτικής αρχής απόσπασης που συμμετέχουν σε κοινές επιχειρήσεις στη Δημοκρατία.

Ετήσια έκθεση Επιτρόπου

26. Ο Επίτροπος υποβάλλει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία δημοσιεύεται με ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Γραφείου του.

Κοινές επιχειρήσεις

27.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 62 του Κανονισμού, ο Επίτροπος δύναται να συμμετέχει σε κοινές επιχειρήσεις με εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών.

(2) Όταν κοινή επιχείρηση πραγματοποιείται στη Δημοκρατία ο Επίτροπος δύναται να κατανέμει εξουσίες, περιλαμβανομένων εξουσιών έρευνας, στα μέλη ή στους υπαλλήλους της εποπτικής αρχής απόσπασης που συμμετέχουν στην κοινή επιχείρηση.

Προσφυγή κατά αποφάσεων του Επιτρόπου

28. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα προσφυγής κατά απόφασης του Επιτρόπου ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου.