Γραφείο Επιτρόπου

22.Ο Επίτροπος διατηρεί Γραφείο το οποίο δύναται να στελεχώνεται από μόνιμους, έκτακτους ή αορίστου χρόνου δημόσιους υπάλληλους:

Νοείται ότι ο Επίτροπος συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής του προσωπικού του Γραφείου του και το προσωπικό διοικείται αποκλειστικά από αυτόν:

Νοείται περαιτέρω ότι οι λειτουργοί του Γραφείου του Επιτρόπου υπέχουν ευθύνη τήρησης του απορρήτου ή της εχεμύθειας ακόμη και μετά τη λήξη της υπηρεσίας τους.