Υποχρεώσεις και δικαιώματα του Επιτρόπου

21.-(1) Στον Επίτροπο καταβάλλεται αποζημίωση το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Ο Επίτροπος-

(α) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων, των καθηκόντων και των εξουσιών του, υπακούει στη συνείδησή του και στις διατάξεις του Κανονισμού και του παρόντος Νόμου,

(β) κατά τη διάρκεια της θητείας του και μετά τον τερματισμό της, δεσμεύεται με την τήρηση του απορρήτου ή της εχεμύθειας.

(γ) δύναται, ως μάρτυρας ή πραγματογνώμονας να καταθέσει ενώπιον δικαστηρίου οποιαδήποτε στοιχεία αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού και του παρόντος Νόμου, καθώς και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

(δ) μετά τη λήξη της θητείας του απέχει από κάθε πράξη ασυμβίβαστη προς τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις εξουσίες του και δεν ασκεί κανένα ασυμβίβαστο επάγγελμα, επικερδές ή μη, για περίοδο δύο (2) ετών.

(3) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος, κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού και του παρόντος Νόμου, αποκαλύπτει με οποιοδήποτε τρόπο πληροφορίες ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι προσιτά σε αυτόν λόγω της θέσης του ή επιτρέπει σε άλλο πρόσωπο να λάβει γνώση αυτών, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.