Έκπτωση από το αξίωμα του Επιτρόπου

20.-(1) Ο Επίτροπος εκπίπτει από την ιδιότητά του εάν, κατά τη θητεία του:-

(α) Προβεί σε πράξη ασυμβίβαστη προς τα καθήκοντά του ή ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα ασυμβίβαστο προς την ιδιότητά του, είτε αυτό είναι επικερδές είτε όχι, ή,

(β) καταδικαστεί για το προβλεπόμενο στο εδάφιο (3) του άρθρου 21 του παρόντος Νόμου αδίκημα.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, δημοσιεύει γνωστοποίηση της δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) έκπτωσης από το αξίωμα του Επιτρόπου, καθώς και την ημερομηνία έναρξης της ισχύος αυτής, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.