Διορισμός, προσόντα και θητεία του Επιτρόπου

19.-(1) Ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν σύστασης του Υπουργού.

(2) Ως Επίτροπος διορίζεται πρόσωπο που κατέχει τα προσόντα για διορισμό Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

(3) Η θητεία του Επιτρόπου είναι διάρκειας έξι (6) ετών και δύναται να ανανεωθεί για μία περαιτέρω θητεία.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (4) του άρθρου 53 του Κανονισμού και του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος δεν μπορεί να απολυθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του, παρά μόνο για λόγους πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας ή αναπηρίας που τον καθιστούν ανίκανο να εκπληρώνει τα καθήκοντά του.

(5) Ο Επίτροπος ορίζεται ως εποπτική αρχή για τους σκοπούς του Κανονισμού και έχει ευθύνη να παρακολουθεί την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού και του παρόντος Νόμου στη Δημοκρατία και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.