Διαβίβαση ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη βάση παρεκκλίσεων για ειδικές καταστάσεις

18.-(1) Η διαβίβαση ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, η οποία πραγματοποιείται από υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία στη βάση των προβλεπόμενων στο άρθρο 49 του Κανονισμού παρεκκλίσεων για ειδικές καταστάσεις απαιτεί τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου και προηγούμενη διαβούλευση με τον Επίτροπο.

(2) Στην αναφερόμενη στο εδάφιο (1) εκτίμηση αντικτύπου, περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενες στην παράγραφο (7) του άρθρου 35 του Κανονισμού πληροφορίες, και, κατά περίπτωση, περιγραφή των προβλεπόμενων στα άρθρα 24, 25, 28 και 32 του Κανονισμού τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας.

(3) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 49 του Κανονισμού, ο Επίτροπος δύναται, για σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, να επιβάλει στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκτελούντα την επεξεργασία ρητούς περιορισμούς στη διαβίβαση των αναφερόμενων στο εδάφιο (1) ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.