Διαβίβαση ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη βάση κατάλληλων εγγυήσεων ή δεσμευτικών εταιρικών κανόνων

17.-(1) Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία προτίθεται να διαβιβάσει ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, στη βάση των προβλεπόμενων στο άρθρο 46 του Κανονισμού κατάλληλων εγγυήσεων ή στη βάση των προβλεπόμενων στο άρθρο 47 του Κανονισμού δεσμευτικών εταιρικών κανόνων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει τον Επίτροπο για την πρόθεσή του αυτή, πριν τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των άρθρων 46 και 47 του Κανονισμού, ο Επίτροπος δύναται, για σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, να επιβάλει στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκτελούντα την επεξεργασία ρητούς περιορισμούς στη διαβίβαση των αναφερόμενων στο εδάφιο (1) ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(3) Σε περίπτωση που οι κατάλληλες εγγυήσεις ή οι δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στο πλαίσιο του προβλεπόμενου στο άρθρο 63 του Κανονισμού μηχανισμού συνεκτικότητας, ο Επίτροπος διαβουλεύεται τους αναφερόμενους στο εδάφιο (2) ρητούς περιορισμούς, κατά περίπτωση, με την Επιτροπή, το Συμβούλιο, την επικεφαλής αρχή και τις άλλες ενδιαφερόμενες αρχές, πριν από την επιβολή τους.