Διαπίστευση φορέων πιστοποίησης

16.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 43 του Κανονισμού, η διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης πραγματοποιείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας.

(2) Για τη διαπίστευση φορέα πιστοποίησης, υποβάλλεται στον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας θετική γνώμη του Επιτρόπου, ότι ο αιτών πιστοποίησης φορέας πληροί τις διατάξεις των στοιχείων (α), (β), και (ε) της παραγράφου (2) του άρθρου 43 του Κανονισμού.

(3) Ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας ανακαλεί διαπίστευση φορέα πιστοποίησης εφόσον οι προϋποθέσεις πιστοποίησης δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον ή εφόσον οι ενέργειες του φορέα πιστοποίησης παραβαίνουν τις διατάξεις του Κανονισμού ή του παρόντος Νόμου.

(4) Ο Επίτροπος δύναται να απαιτήσει από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας όπως ανακαλέσει διαπίστευση φορέα πιστοποίησης, εφόσον ο Επίτροπος διαπιστώσει ότι οι προϋποθέσεις πιστοποίησης δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον ή εφόσον οι ενέργειες του φορέα πιστοποίησης παραβαίνουν τις διατάξεις του Κανονισμού ή του παρόντος Νόμου.

(5) Σε περίπτωση που ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας δεν ανακαλεί διαπίστευση φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με τα εδάφια (3) και (4), ο Επίτροπος καταγγέλλει τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.