Υποχρέωση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων για τήρηση του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας

15.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου ρυθμίζει θέματα επαγγελματικού απορρήτου ή εμπιστευτικότητας, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων δεσμεύεται από την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας.

(2) Η τήρηση του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, δεν επηρεάζει τις προβλεπόμενες στην παράγραφο (1) του άρθρου 58 του Κανονισμού και στις παραγράφους (α) και (β) του άρθρου 25 του παρόντος Νόμου εξουσίες ελέγχου του Επιτρόπου.