Ορισμός υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

14.-(1) Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ορίζεται, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 37 του Κανονισμού.

(2) Ο Επίτροπος δύναται να καταρτίζει και να δημοσιοποιεί κατάλογο πράξεων επεξεργασίας και περιπτώσεων στις οποίες επιβάλλεται ο ορισμός υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, πρόσθετα από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο (1) του άρθρου 37 του Κανονισμού πράξεις.

(3) Ο Επίτροπος δύναται να δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του γραφείου του, κατάλογο υπεύθυνων επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία που έχουν ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων και τα στοιχεία επαφής τους, εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία επιθυμούν να περιληφθούν στον κατάλογο αυτό.