Διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου μετά τη θέσπιση νομοθετικών ή κανονιστικών μέτρων

13.-(1) Πριν από τη θέσπιση νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει νόμου, που προβλέπουν συγκεκριμένη πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας, απαιτείται η διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου και προηγούμενη διαβούλευση με τον Επίτροπο.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται, εάν ο Επίτροπος κρίνει ότι, η εκτίμηση αντικτύπου που διενεργήθηκε κατά την εκπόνηση νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει νόμου είναι ικανοποιητική και δεν απαιτείται η διενέργεια πρόσθετης εκτίμησης αντικτύπου, πριν από την εφαρμογή της συγκεκριμένης πράξης ή σειράς πράξεων επεξεργασίας, που αυτοί προβλέπουν.