Απαλλαγή από την ευθύνη ανακοίνωσης παραβίασης

12.-(1) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται να απαλλαγεί, εν όλω ή εν μέρει, από την ευθύνη ανακοίνωσης παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων, για έναν ή περισσότερους από τους αναφερόμενους στην παράγραφο (1) του άρθρου 23 του Κανονισμού σκοπούς.

(2) Για την αναφερόμενη στο εδάφιο (1) απαλλαγή της ευθύνης ανακοίνωσης απαιτείται η διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου και προηγούμενη διαβούλευση με τον Επίτροπο.

(3) Στην αναφερόμενη στο εδάφιο (2) εκτίμηση αντικτύπου περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενες στην παράγραφο (2) του άρθρου 23 και στην παράγραφο (7) του άρθρου 35 του Κανονισμού πληροφορίες.

(4) Ο Επίτροπος δύναται να επιβάλει στον υπεύθυνο επεξεργασίας όρους και προϋποθέσεις για την αναφερόμενη στο εδάφιο (1) απαλλαγή της ευθύνης ανακοίνωσης.