Περιορισμός δικαιωμάτων

11.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (1) του άρθρου 23 του Κανονισμού, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται να εφαρμόσει μέτρα για περιορισμό, εν όλω ή εν μέρει, των αναφερόμενων στα άρθρα 12, 18, 19 και 20 του Κανονισμού δικαιωμάτων:

Νοείται ότι, αν ο περιορισμός των δικαιωμάτων αφορά πράξη επεξεργασίας που ανατέθηκε σε εκτελούντα την επεξεργασία, τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) μέτρα εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 28 του Κανονισμού.

(2) Για την εφαρμογή των αναφερόμενων στο εδάφιο (1) μέτρων απαιτείται διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου και προηγούμενη διαβούλευση με τον Επίτροπο.

(3) Στην αναφερόμενη στο εδάφιο (2) εκτίμηση αντικτύπου περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενες στην παράγραφο (2) του άρθρου 23, στην παράγραφο (7) του άρθρου 35 του Κανονισμού πληροφορίες και, κατά περίπτωση, περιγραφή των προβλεπόμενων στα άρθρα 24, 25, 28 και 32 του Κανονισμού τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (5) του άρθρου 14 του Κανονισμού, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων για την εφαρμογή των αναφερόμενων στο εδάφιο (1) μέτρων.

(5) Ο Επίτροπος δύναται να επιβάλει στον υπεύθυνο επεξεργασίας όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των αναφερόμενων στο εδάφιο (1) μέτρων και για την ενημέρωση του αναφερόμενου στο εδάφιο (4) υποκειμένου των δεδομένων.