Συνδυασμός συστημάτων αρχειοθέτησης δημόσιων αρχών ή φορέων

10.-(1) Ο συνδυασμός συστημάτων αρχειοθέτησης μεγάλης κλίμακας δύο ή περισσοτέρων δημοσίων αρχών ή φορέων, επιτρέπεται μόνο για λόγους δημοσίου συμφέροντος, και εφόσον πληρούνται οι διατάξεις των στοιχείων (γ) ή (ε) της παραγράφου (1) του άρθρου 6 ή των στοιχείων (ζ), (η) ή (θ) της παραγράφου (2) του άρθρου 9 του Κανονισμού.

(2) Σε περίπτωση που ο συνδυασμός αφορά ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί με τη χρήση του αριθμού δελτίου ταυτότητας ή άλλου αναγνωριστικού στοιχείου ταυτότητας γενικής εφαρμογής, απαιτείται διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου και προηγούμενη διαβούλευση με τον Επίτροπο.

(3) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (2) εκτίμηση αντικτύπου διενεργείται από κοινού από τις δημόσιες αρχές ή φορείς που πρόκειται να συνδυάσουν τα συστήματα αρχειοθέτησής τους και περιέχει τις προβλεπόμενες στην παράγραφο (7) του άρθρου 35 του Κανονισμού πληροφορίες και, κατά περίπτωση, περιγραφή των προβλεπόμενων στα άρθρα 24, 25, 28 και 32 του Κανονισμού τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας.

(4) Ο Επίτροπος δύναται να επιτρέψει τον προβλεπόμενο στο παρόν άρθρο συνδυασμό συστημάτων αρχειοθέτησης και να επιβάλει στις δημόσιες αρχές ή φορείς που πρόκειται να συνδυάσουν τα συστήματα αρχειοθέτησής τους, όρους και προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση του εν λόγω συνδυασμού.