Επεξεργασία γενετικών και βιομετρικών δεδομένων

9.-(1) Η επεξεργασία γενετικών και βιομετρικών δεδομένων για σκοπούς ασφάλισης υγείας και ζωής απαγορεύεται.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του στοιχείου (β) της παραγράφου (1) του άρθρου 5 του Κανονισμού, όταν η επεξεργασία γενετικών και βιομετρικών δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, για την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων αυτών απαιτείται χωριστή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.