Προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών σε παιδί

8.-(1) Όταν η προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε παιδί βασίζεται στη συγκατάθεση του παιδιού η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι σύννομη, εάν το παιδί είναι τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ετών.

(2) Για παιδί ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών, η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι σύννομη κατόπιν συγκατάθεσης που παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού.