Επεξεργασία στη βάση απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου

7. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ανατίθεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σε δημόσια αρχή ή φορέα για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας διενεργείται σύννομα και θεμιτά με σαφή, ακριβή και διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου (α) της παραγράφου (1) του άρθρου 5, και του στοιχείου (ε) της παραγράφου (1) του άρθρου 6 του Κανονισμού.