Καθήκοντα και εξουσίες Επιτρόπου

23.-(1) Ο Επίτροπος εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται και ασκεί τις εξουσίες που του εκχωρούνται δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού, του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου νόμου.

(2) Ο Επίτροπος, διαφυλασσομένης της αρχής της ιεραρχίας, δύναται να εξουσιοδοτεί γραπτώς οποιοδήποτε λειτουργό του Γραφείου του που κατέχει υπεύθυνη θέση, όπως ενασκεί εκ μέρους του, τέτοια από τα καθήκοντα και τις εξουσίες του, υπό όρους, εξαιρέσεις και επιφυλάξεις, που ο Επίτροπος καθορίζει στην εξουσιοδότησή του.

(3) Ο Επίτροπος δύναται, κατά την κρίση του, να δημοσιοποιήσει υπόθεση που αφορά στην εκτέλεση των καθηκόντων του ή στην άσκηση των εξουσιών του:

Νοείται ότι εάν η υπόθεση αφορά σε διασυνοριακή επεξεργασία, ο Επίτροπος διαβουλεύεται την πρόθεσή του να δημοσιοποιήσει υπόθεση δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου με την επικεφαλής εποπτική αρχή και τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές.

(4) O Επίτροπος δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου πράξεων επεξεργασίας που διενεργούνται από τα δικαστήρια της Δημοκρατίας στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας.