Επιπρόσθετα καθήκοντα Επιτρόπου

24.Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 57 του Κανονισμού και επιπρόσθετα από τα καθήκοντα που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο, ο Επίτροπος εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

(α) Δύναται να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του Γραφείου του τρόπους υποβολής καταγγελιών και αιτήσεων·

(β) εξετάζει καταγγελία και, όπου είναι δυνατό, ανάλογα με τη φύση και το είδος της καταγγελίας, ενημερώνει γραπτώς τον καταγγέλλοντα για την πρόοδο και την έκβασή της εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της καταγγελίας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η καταγγελία κρίνεται αβάσιμη ή δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Επίτροπου, αυτός ενημερώνει γραπτώς τον καταγγέλλοντα εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της καταγγελίας·

(γ) ενημερώνει, όπου ενδείκνυται, κατά περίπτωση, το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον εκτελούντα την επεξεργασία για τις προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 60 έως 66 του Κανονισμού·

(δ) δύναται να μην εξετάσει καταγγελία ή να διακόψει την εξέτασή της για λόγους δημόσιου συμφέροντος και γνωστοποιεί στο υποκείμενο των δεδομένων, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τους λόγους για τη μη εξέταση ή για τη διακοπή της εξέτασης της καταγγελίας·

(ε) δύναται να καταρτίζει και να δημοσιοποιεί τον κατάλογο πράξεων επεξεργασίας και περιπτώσεων που επιβάλλουν τον ορισμό υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου· και

(στ) δύναται να δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου του, τον κατάλογο υπεύθυνων επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία που έχουν ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του παρόντος Νόμου.