Επιπρόσθετες εξουσίες του Επιτρόπου

25.Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 58 του Κανονισμού και επιπρόσθετα από τις εξουσίες που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο, ο Επίτροπος ασκεί τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) Τηρουμένων των διατάξεων των στοιχείων (α) και (ε) της παραγράφου (1) του άρθρου 58 του Κανονισμού, έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των εξουσιών του, χωρίς να δύναται να του αντιταχθεί κανενός είδους απόρρητο, εξαιρουμένου μόνο του δικηγορικού απορρήτου·

(β) τηρουμένων των διατάξεων του στοιχείου (στ) της παραγράφου (1) του άρθρου 58 του Κανονισμού, να εισέρχεται, χωρίς απαραίτητα να προηγείται οποιαδήποτε ενημέρωση του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντα την επεξεργασία ή εκπρόσωπού τους, σε οποιοδήποτε γραφείο, επαγγελματικό υποστατικό ή μεταφορικό μέσο, εξαιρουμένων των κατοικιών·

(γ) για την άσκηση των προβλεπόμενων στην παράγραφο (α) του άρθρου 58 του Κανονισμού και στο παρόν άρθρο εξουσιών ελέγχου, δύναται να επικουρείται από εμπειρογνώμονα ή/και την Αστυνομία·

(δ) κατά την άσκηση των εξουσιών έρευνας να προβαίνει σε κατάσχεση εγγράφων ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού δυνάμει δικαστικού εντάλματος έρευνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου·

(ε) επιπροσθέτως των προβλεπόμενων στην παράγραφο (2) του άρθρου 58 του Κανονισμού διορθωτικών εξουσιών , να απαιτεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας όπως ανακαλεί διαπίστευση φορέα πιστοποίησης, όταν διαπιστώσει ότι οι προϋποθέσεις πιστοποίησης δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον ή εφόσον οι ενέργειες του φορέα πιστοποίησης παραβαίνουν τις διατάξεις του Κανονισμού και του παρόντος Νόμου·

(στ) να καταγγέλλει τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε περίπτωση που ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας δεν ανακαλεί διαπίστευση φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με τα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου·

(ζ) επιπροσθέτως των προβλεπόμενων στην παράγραφο (3) του άρθρου 58 του Κανονισμού αδειοδοτικών και συμβουλευτικών εξουσιών-

(i) να επιτρέπει τον συνδυασμό συστημάτων αρχειοθέτησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 του παρόντος Νόμου και να επιβάλλει όρους και προϋποθέσεις για την πραγματοποίησή του,

(ii) να επιβάλλει όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των προβλεπόμενων στο άρθρο 11 του παρόντος Νόμου μέτρων περιορισμού των δικαιωμάτων,

(iii) να επιβάλλει όρους και προϋποθέσεις για την προβλεπόμενη στο άρθρο 12 του παρόντος Νόμου απαλλαγή ευθύνης ανακοίνωσης παραβίασης,

(iv) να επιβάλλει ρητούς περιορισμούς στη διαβίβαση των προβλεπόμενων στα άρθρα 17 και 18 του παρόντος Νόμου ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και

(v) να εισηγείται στον Υπουργό τη σύναψη συμφωνιών με άλλες χώρες και να συνομολογεί, καταρτίζει και υπογράφει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος Νόμου μνημόνια συναντίληψης·

(η) τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (5) του άρθρου 58 του Κανονισμού, να γνωστοποιεί στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή/και στην Αστυνομία οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού ή του παρόντος Νόμου, η οποία ενδέχεται να συνιστά ποινικό αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 33 του παρόντος Νόμου· και

(θ) να απονέμει τις προβλεπόμενες στο άρθρο 27 του παρόντος Νόμου εξουσίες στα μέλη ή στους υπαλλήλους της εποπτικής αρχής απόσπασης που συμμετέχουν σε κοινές επιχειρήσεις στη Δημοκρατία.