ΜΕΡΟΣ VII ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ Ή ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
Διαβίβαση ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη βάση κατάλληλων εγγυήσεων ή δεσμευτικών εταιρικών κανόνων

17.-(1) Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία προτίθεται να διαβιβάσει ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, στη βάση των προβλεπόμενων στο άρθρο 46 του Κανονισμού κατάλληλων εγγυήσεων ή στη βάση των προβλεπόμενων στο άρθρο 47 του Κανονισμού δεσμευτικών εταιρικών κανόνων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει τον Επίτροπο για την πρόθεσή του αυτή, πριν τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των άρθρων 46 και 47 του Κανονισμού, ο Επίτροπος δύναται, για σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, να επιβάλει στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκτελούντα την επεξεργασία ρητούς περιορισμούς στη διαβίβαση των αναφερόμενων στο εδάφιο (1) ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(3) Σε περίπτωση που οι κατάλληλες εγγυήσεις ή οι δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στο πλαίσιο του προβλεπόμενου στο άρθρο 63 του Κανονισμού μηχανισμού συνεκτικότητας, ο Επίτροπος διαβουλεύεται τους αναφερόμενους στο εδάφιο (2) ρητούς περιορισμούς, κατά περίπτωση, με την Επιτροπή, το Συμβούλιο, την επικεφαλής αρχή και τις άλλες ενδιαφερόμενες αρχές, πριν από την επιβολή τους.

Διαβίβαση ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη βάση παρεκκλίσεων για ειδικές καταστάσεις

18.-(1) Η διαβίβαση ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, η οποία πραγματοποιείται από υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία στη βάση των προβλεπόμενων στο άρθρο 49 του Κανονισμού παρεκκλίσεων για ειδικές καταστάσεις απαιτεί τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου και προηγούμενη διαβούλευση με τον Επίτροπο.

(2) Στην αναφερόμενη στο εδάφιο (1) εκτίμηση αντικτύπου, περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενες στην παράγραφο (7) του άρθρου 35 του Κανονισμού πληροφορίες, και, κατά περίπτωση, περιγραφή των προβλεπόμενων στα άρθρα 24, 25, 28 και 32 του Κανονισμού τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας.

(3) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 49 του Κανονισμού, ο Επίτροπος δύναται, για σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, να επιβάλει στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκτελούντα την επεξεργασία ρητούς περιορισμούς στη διαβίβαση των αναφερόμενων στο εδάφιο (1) ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.