Προσφυγή κατά αποφάσεων του Επιτρόπου

28. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα προσφυγής κατά απόφασης του Επιτρόπου ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου.