Κοινές επιχειρήσεις

27.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 62 του Κανονισμού, ο Επίτροπος δύναται να συμμετέχει σε κοινές επιχειρήσεις με εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών.

(2) Όταν κοινή επιχείρηση πραγματοποιείται στη Δημοκρατία ο Επίτροπος δύναται να κατανέμει εξουσίες, περιλαμβανομένων εξουσιών έρευνας, στα μέλη ή στους υπαλλήλους της εποπτικής αρχής απόσπασης που συμμετέχουν στην κοινή επιχείρηση.