Προοίμιο

Για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής των Άρθρων 149,150 και 151 ή/και για σκοπούς άσκησης της διακριτικής ευχέρειας που παρέχεται από το Άρθρο 148, της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Γάλακτος (Σύναψη Συμβάσεων για Παράδοση Νωπού Γάλακτος) Νόμος του 2017.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος·

«γάλα» σημαίνει το γάλα των γαλακτοφόρων αδένων των θηλαστικών, όπως αυτό καθορίζεται στο Παράρτημα VII, Μέρος ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

«επεξεργαστής- μεταποιητής» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο παραλαμβάνει νωπό γάλα μέσω του πρώτου αγοραστή με σκοπό τη μεταποίησή του·

«Επιθεωρητής» σημαίνει το πρόσωπο που ορίζεται ως Επιθεωρητής δυνάμει του άρθρου 5·

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

«μητρώο» σημαίνει κάθε αρχείο το οποίο τηρείται, σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή, από την αρμόδια αρχή και στο οποίο καταχωρίζονται τα στοιχεία των παραγωγών, των συλλεκτών-μεταφορέων, των πρώτων αγοραστών και των επεξεργαστών-μεταποιητών νωπού γάλακτος·

«παραγωγός» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο παράγει νωπό γάλα και είτε το παραδίδει για επεξεργασία από τρίτους (παραγωγός παραδόσεων), είτε επεξεργάζεται ή/και μεταποιεί το νωπό γάλα και το διαθέτει απευθείας στον καταναλωτή (παραγωγός απευθείας πωλήσεων)·

«παράδοση» σημαίνει κάθε παράδοση νωπού γάλακτος, η μεταφορά του οποίου εξασφαλίζεται από τον παραγωγό ή από τον πρώτο αγοραστή·

«συλλέκτης-μεταφορέας» σημαίνει το συλλέκτη όπως αυτός ορίζεται στο τρίτο στοιχείο της παραγράφου (1) του Άρθρου 148 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν ορίζονται ειδικά σε αυτόν, έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή τον περί της Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων Νόμο.

Εξουσίες της αρμόδιας αρχής

3.-(1) Η αρμόδια αρχή έχει εξουσία να –

(α) Παραλαμβάνει και αξιολογεί οποιαδήποτε στοιχεία τα οποία υποβάλλονται στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος Νόμου,

(β) διενεργεί ελέγχους προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών και Διαταγμάτων και

(γ) τηρεί μητρώο παραγωγών, μητρώο πρώτων αγοραστών, μητρώο συλλεκτών-μεταφορέων και μητρώο επεξεργαστών-μεταποιητών:

Νοείται ότι, για την τήρηση του μητρώου επεξεργαστών-μεταποιητών η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει τα αναγκαία στοιχεία από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

(2) Η αρμόδια αρχή συνεργάζεται με την Επιτροπή, τα λοιπά κράτη μέλη, την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, τους πρώτους αγοραστές, τις οργανώσεις παραγωγών, τις ενώσεις ομάδων παραγωγών, τις διεπαγγελματικές οργανώσεις και τις διακρατικές οργανώσεις για τα θέματα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Σύναψη σύμβασης για το νωπό γάλα

4.-(1) Κάθε παράδοση νωπού γάλακτος από παραγωγό σε οργάνωση παραγωγών, καθώς και κάθε παράδοση νωπού γάλακτος από οργάνωση παραγωγών σε πρώτο αγοραστή, διενεργείται στη βάση γραπτής σύμβασης μεταξύ των μερών, η οποία πληρεί τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο (2) του Άρθρου 148 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και η οποία καλύπτει όλα τα στάδια της παράδοσης.

(2) Η διάρκεια κάθε γραπτής σύμβασης δεν δύναται να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους.

(3) Κάθε γραπτή σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ οργάνωσης παραγωγών και πρώτου αγοραστή κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή για σκοπούς ελέγχου.

Διορισμός Επιθεωρητών

5.-(1) Ο Υπουργός, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίζει μέλη του προσωπικού του Τμήματος Γεωργίας ως Επιθεωρητές, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων.

(2) Κάθε Επιθεωρητής εφοδιάζεται με ειδική ταυτότητα για σκοπούς αναγνώρισης της ιδιότητάς του.

(3) Ο Επιθεωρητής δύναται να παρέχει στον παραγωγό προειδοποίηση μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν τη διεξαγωγή του επικείμενου ελέγχου, νοουμένου ότι δεν επηρεάζεται το αντικείμενο του ελέγχου.

Εξουσίες Επιθεωρητή

6.-(1) Ο Επιθεωρητής, για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία σε κάθε εύλογο χρόνο-

(α) Να εισέρχεται, να επιθεωρεί, να ερευνά και να διενεργεί έλεγχο σε οποιοδήποτε υποστατικό οργάνωσης παραγωγών και των ενώσεων ομάδων παραγωγών, όπου δυνατόν να διατηρούνται έγγραφα, αρχεία και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες νωπού γάλακτος που τους παραδίδονται και τις ποσότητες νωπού γάλακτος που διαπραγματεύονται με τους πρώτους αγοραστές·

(β) να εισέρχεται, να επιθεωρεί, να ερευνά και να διενεργεί έλεγχο σε οποιοδήποτε υποστατικό προσώπου που είναι μέλος οργάνωσης παραγωγών, όπου δυνατόν να διατηρούνται έγγραφα αρχεία και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες νωπού γάλακτος που παραδίδει στους πρώτους αγοραστές ή στην οργάνωση παραγωγών της οποίας είναι μέλος·

(γ) να εισέρχεται, να επιθεωρεί, να ερευνά και να διενεργεί έλεγχο σε οποιοδήποτε υποστατικό πρώτου αγοραστή, όπου δυνατόν να διατηρούνται έγγραφα, αρχεία και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες νωπού γάλακτος που του παραδίδονται·

(δ) να εισέρχεται, να επιθεωρεί, να ερευνά και να διενεργεί έλεγχο σε οποιοδήποτε υποστατικό παραγωγού·

(ε) να εισέρχεται, να ερευνά και να διενεργεί έλεγχο σε οποιοδήποτε υποστατικό ή μεταφορικό μέσο οποιουδήποτε συλλέκτη-μεταφορέα, επεξεργαστή-μεταποιητή ή παραγωγούˑ

(στ) να επιθεωρεί ή να παρακρατεί βιβλία, έγγραφα ή ηλεκτρονικά συστήματα δεδομένων ή αρχεία, τα οποία εύλογα θεωρεί ότι περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες για σκοπούς διερεύνησης ή απόδειξης ενώπιον του δικαστηρίου και να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητά τους·

(ζ) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο όπως του παραχωρεί πληροφορίες που κατέχει ή στις οποίες έχει πρόσβαση και οι οποίες είναι σχετικές με τα θέματα που εξετάζει, στα πλαίσια των καθηκόντων του·

(2) Ο Επιθεωρητής, κατά τη διενέργεια των δυνάμει του παρόντος Νόμου ελέγχων και επιθεωρήσεων δυνατό να συνοδεύεται από αρμόδιους λειτουργούς της Επιτροπής.

Επιβολή διοικητικού προστίμου

7.-(1) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι πρόσωπο, παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με-

(α) Τις διατάξεις του άρθρου 4, ή

(β) οδηγία ή αξίωση του Επιθεωρητή κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ή

(γ) τις απαγορευτικές ή επιτακτικές διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

δύναται να επιβάλει σε τέτοιο πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500) για κάθε ημέρα παράβασης ή παράλειψης συμμόρφωσης, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης ή της παράλειψης συμμόρφωσης, ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει άλλης νομικής διάταξης.

(2) Η αρμόδια αρχή προτού επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1), ειδοποιεί γραπτώς το επηρεαζόμενο πρόσωπο, για την πρόθεσή της να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντάς το για τους λόγους τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης.

(3) Η αρμόδια αρχή επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1) και (2) με αιτιολογημένη απόφασή της την οποία διαβιβάζει στο επηρεαζόμενο πρόσωπο και στην οποία-

(α) Καθορίζεται η παράβαση ή η παράλειψη συμμόρφωσης για την οποία επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο·

(β) καθορίζεται το ποσό του διοικητικού προστίμου· και

(γ) αναφέρεται το δικαίωμα του επηρεαζόμενου προσώπου να προσβάλει την απόφαση με προσφυγή στον Υπουργό και η προθεσμία μέσα στην οποία δύναται να ασκήσει το δικαίωμα αυτό.

(4) Πρόσωπο, στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1), δύναται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σ’ αυτόν της απόφασης περί επιβολής του διοικητικού προστίμου, να προσβάλει την απόφαση αυτή με προσφυγή στον Υπουργό, αιτούμενο την αναθεώρηση της εν λόγω απόφασης.

(5) Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4), ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή δυνάμενος, κατά την κρίση του, είτε να ακούσει τον προσφεύγοντα είτε να δώσει σ’ αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή και, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία λήψης της προσφυγής, αποφασίζει και κοινοποιεί στον προσφεύγοντα την αιτιολογημένη απόφασή του με την οποία δύναται -

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(6) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από την αρμόδια αρχή, αν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης για την επιβολή διοικητικού προστίμου στο επηρεαζόμενο πρόσωπο ή, σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, από την κοινοποίηση της απόφασης του Υπουργού.

(7) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου, το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή δύναται να λάβει δικαστικά μέτρα και να εισπράξει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Αδικήματα και ποινές

8.-(1) Πρόσωπο το οποίο-

(α) Παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή Διαταγμάτων ή τις διατάξεις του Άρθρου 148 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, ή

(β) αποκρύπτει, καταστρέφει ή παραποιεί οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα δεδομένα, ή

(γ) κατέχει, εμπλέκεται ή γνωρίζει τις αναγκαίες διευκολύνσεις και πληροφορίες και δεν τις παρέχει ή παρέχει ανακριβή ή ψευδή στοιχεία και πληροφορίες, ή με οποιοδήποτε τρόπο παρεμποδίζει το έργο του Επιθεωρητή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5000) ή και τις δύο αυτές ποινές.

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

9. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1308/2013.

Έκδοση Διαταγμάτων

10.-(1) Ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει Διατάγματα, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τα οποία να ρυθμίζει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τον έλεγχο για τις συμβατικές διαπραγματεύσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων,

(β) την αναγνώριση πρώτων αγοραστών, την εγγραφή τους στο μητρώο και τις διαδικασίες συλλογής πληροφοριών από τους πρώτους αγοραστές,

(γ) τις υποχρεώσεις των παραγωγών,

(δ) τη διαδικασία έγκρισης, εγγραφής στο μητρώο και τις υποχρεώσεις των συλλεκτών-μεταφορέων,

(ε) τις υποχρεώσεις των επεξεργαστών-μεταποιητών,

(στ) τη ρύθμιση της προσφοράς τυριού προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης,

(ζ) τις διαδικασίες συλλογής πληροφοριών για τις συμβάσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων,

(η) τον υπολογισμό των ποσοτήτων του νωπού γάλακτος.