Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

9. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1308/2013.