Αδικήματα και ποινές

8.-(1) Πρόσωπο το οποίο-

(α) Παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή Διαταγμάτων ή τις διατάξεις του Άρθρου 148 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, ή

(β) αποκρύπτει, καταστρέφει ή παραποιεί οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα δεδομένα, ή

(γ) κατέχει, εμπλέκεται ή γνωρίζει τις αναγκαίες διευκολύνσεις και πληροφορίες και δεν τις παρέχει ή παρέχει ανακριβή ή ψευδή στοιχεία και πληροφορίες, ή με οποιοδήποτε τρόπο παρεμποδίζει το έργο του Επιθεωρητή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5000) ή και τις δύο αυτές ποινές.