Επιβολή διοικητικού προστίμου

7.-(1) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι πρόσωπο, παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με-

(α) Τις διατάξεις του άρθρου 4, ή

(β) οδηγία ή αξίωση του Επιθεωρητή κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ή

(γ) τις απαγορευτικές ή επιτακτικές διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

δύναται να επιβάλει σε τέτοιο πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500) για κάθε ημέρα παράβασης ή παράλειψης συμμόρφωσης, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης ή της παράλειψης συμμόρφωσης, ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει άλλης νομικής διάταξης.

(2) Η αρμόδια αρχή προτού επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1), ειδοποιεί γραπτώς το επηρεαζόμενο πρόσωπο, για την πρόθεσή της να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντάς το για τους λόγους τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης.

(3) Η αρμόδια αρχή επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1) και (2) με αιτιολογημένη απόφασή της την οποία διαβιβάζει στο επηρεαζόμενο πρόσωπο και στην οποία-

(α) Καθορίζεται η παράβαση ή η παράλειψη συμμόρφωσης για την οποία επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο·

(β) καθορίζεται το ποσό του διοικητικού προστίμου· και

(γ) αναφέρεται το δικαίωμα του επηρεαζόμενου προσώπου να προσβάλει την απόφαση με προσφυγή στον Υπουργό και η προθεσμία μέσα στην οποία δύναται να ασκήσει το δικαίωμα αυτό.

(4) Πρόσωπο, στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1), δύναται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σ’ αυτόν της απόφασης περί επιβολής του διοικητικού προστίμου, να προσβάλει την απόφαση αυτή με προσφυγή στον Υπουργό, αιτούμενο την αναθεώρηση της εν λόγω απόφασης.

(5) Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4), ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή δυνάμενος, κατά την κρίση του, είτε να ακούσει τον προσφεύγοντα είτε να δώσει σ’ αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή και, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία λήψης της προσφυγής, αποφασίζει και κοινοποιεί στον προσφεύγοντα την αιτιολογημένη απόφασή του με την οποία δύναται -

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(6) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από την αρμόδια αρχή, αν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης για την επιβολή διοικητικού προστίμου στο επηρεαζόμενο πρόσωπο ή, σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, από την κοινοποίηση της απόφασης του Υπουργού.

(7) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου, το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή δύναται να λάβει δικαστικά μέτρα και να εισπράξει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.