Εξουσίες Επιθεωρητή

6.-(1) Ο Επιθεωρητής, για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία σε κάθε εύλογο χρόνο-

(α) Να εισέρχεται, να επιθεωρεί, να ερευνά και να διενεργεί έλεγχο σε οποιοδήποτε υποστατικό οργάνωσης παραγωγών και των ενώσεων ομάδων παραγωγών, όπου δυνατόν να διατηρούνται έγγραφα, αρχεία και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες νωπού γάλακτος που τους παραδίδονται και τις ποσότητες νωπού γάλακτος που διαπραγματεύονται με τους πρώτους αγοραστές·

(β) να εισέρχεται, να επιθεωρεί, να ερευνά και να διενεργεί έλεγχο σε οποιοδήποτε υποστατικό προσώπου που είναι μέλος οργάνωσης παραγωγών, όπου δυνατόν να διατηρούνται έγγραφα αρχεία και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες νωπού γάλακτος που παραδίδει στους πρώτους αγοραστές ή στην οργάνωση παραγωγών της οποίας είναι μέλος·

(γ) να εισέρχεται, να επιθεωρεί, να ερευνά και να διενεργεί έλεγχο σε οποιοδήποτε υποστατικό πρώτου αγοραστή, όπου δυνατόν να διατηρούνται έγγραφα, αρχεία και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες νωπού γάλακτος που του παραδίδονται·

(δ) να εισέρχεται, να επιθεωρεί, να ερευνά και να διενεργεί έλεγχο σε οποιοδήποτε υποστατικό παραγωγού·

(ε) να εισέρχεται, να ερευνά και να διενεργεί έλεγχο σε οποιοδήποτε υποστατικό ή μεταφορικό μέσο οποιουδήποτε συλλέκτη-μεταφορέα, επεξεργαστή-μεταποιητή ή παραγωγούˑ

(στ) να επιθεωρεί ή να παρακρατεί βιβλία, έγγραφα ή ηλεκτρονικά συστήματα δεδομένων ή αρχεία, τα οποία εύλογα θεωρεί ότι περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες για σκοπούς διερεύνησης ή απόδειξης ενώπιον του δικαστηρίου και να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητά τους·

(ζ) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο όπως του παραχωρεί πληροφορίες που κατέχει ή στις οποίες έχει πρόσβαση και οι οποίες είναι σχετικές με τα θέματα που εξετάζει, στα πλαίσια των καθηκόντων του·

(2) Ο Επιθεωρητής, κατά τη διενέργεια των δυνάμει του παρόντος Νόμου ελέγχων και επιθεωρήσεων δυνατό να συνοδεύεται από αρμόδιους λειτουργούς της Επιτροπής.