Διορισμός Επιθεωρητών

5.-(1) Ο Υπουργός, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίζει μέλη του προσωπικού του Τμήματος Γεωργίας ως Επιθεωρητές, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων.

(2) Κάθε Επιθεωρητής εφοδιάζεται με ειδική ταυτότητα για σκοπούς αναγνώρισης της ιδιότητάς του.

(3) Ο Επιθεωρητής δύναται να παρέχει στον παραγωγό προειδοποίηση μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν τη διεξαγωγή του επικείμενου ελέγχου, νοουμένου ότι δεν επηρεάζεται το αντικείμενο του ελέγχου.