Σύναψη σύμβασης για το νωπό γάλα

4.-(1) Κάθε παράδοση νωπού γάλακτος από παραγωγό σε οργάνωση παραγωγών, καθώς και κάθε παράδοση νωπού γάλακτος από οργάνωση παραγωγών σε πρώτο αγοραστή, διενεργείται στη βάση γραπτής σύμβασης μεταξύ των μερών, η οποία πληρεί τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο (2) του Άρθρου 148 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και η οποία καλύπτει όλα τα στάδια της παράδοσης.

(2) Η διάρκεια κάθε γραπτής σύμβασης δεν δύναται να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους.

(3) Κάθε γραπτή σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ οργάνωσης παραγωγών και πρώτου αγοραστή κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή για σκοπούς ελέγχου.