Εξουσίες της αρμόδιας αρχής

3.-(1) Η αρμόδια αρχή έχει εξουσία να –

(α) Παραλαμβάνει και αξιολογεί οποιαδήποτε στοιχεία τα οποία υποβάλλονται στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος Νόμου,

(β) διενεργεί ελέγχους προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών και Διαταγμάτων και

(γ) τηρεί μητρώο παραγωγών, μητρώο πρώτων αγοραστών, μητρώο συλλεκτών-μεταφορέων και μητρώο επεξεργαστών-μεταποιητών:

Νοείται ότι, για την τήρηση του μητρώου επεξεργαστών-μεταποιητών η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει τα αναγκαία στοιχεία από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

(2) Η αρμόδια αρχή συνεργάζεται με την Επιτροπή, τα λοιπά κράτη μέλη, την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, τους πρώτους αγοραστές, τις οργανώσεις παραγωγών, τις ενώσεις ομάδων παραγωγών, τις διεπαγγελματικές οργανώσεις και τις διακρατικές οργανώσεις για τα θέματα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.