Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος·

«γάλα» σημαίνει το γάλα των γαλακτοφόρων αδένων των θηλαστικών, όπως αυτό καθορίζεται στο Παράρτημα VII, Μέρος ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

«επεξεργαστής- μεταποιητής» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο παραλαμβάνει νωπό γάλα μέσω του πρώτου αγοραστή με σκοπό τη μεταποίησή του·

«Επιθεωρητής» σημαίνει το πρόσωπο που ορίζεται ως Επιθεωρητής δυνάμει του άρθρου 5·

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

«μητρώο» σημαίνει κάθε αρχείο το οποίο τηρείται, σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή, από την αρμόδια αρχή και στο οποίο καταχωρίζονται τα στοιχεία των παραγωγών, των συλλεκτών-μεταφορέων, των πρώτων αγοραστών και των επεξεργαστών-μεταποιητών νωπού γάλακτος·

«παραγωγός» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο παράγει νωπό γάλα και είτε το παραδίδει για επεξεργασία από τρίτους (παραγωγός παραδόσεων), είτε επεξεργάζεται ή/και μεταποιεί το νωπό γάλα και το διαθέτει απευθείας στον καταναλωτή (παραγωγός απευθείας πωλήσεων)·

«παράδοση» σημαίνει κάθε παράδοση νωπού γάλακτος, η μεταφορά του οποίου εξασφαλίζεται από τον παραγωγό ή από τον πρώτο αγοραστή·

«συλλέκτης-μεταφορέας» σημαίνει το συλλέκτη όπως αυτός ορίζεται στο τρίτο στοιχείο της παραγράφου (1) του Άρθρου 148 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν ορίζονται ειδικά σε αυτόν, έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή τον περί της Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων Νόμο.