Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Γάλακτος (Σύναψη Συμβάσεων για Παράδοση Νωπού Γάλακτος) Νόμος του 2017.