Έκδοση Διαταγμάτων

10.-(1) Ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει Διατάγματα, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τα οποία να ρυθμίζει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τον έλεγχο για τις συμβατικές διαπραγματεύσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων,

(β) την αναγνώριση πρώτων αγοραστών, την εγγραφή τους στο μητρώο και τις διαδικασίες συλλογής πληροφοριών από τους πρώτους αγοραστές,

(γ) τις υποχρεώσεις των παραγωγών,

(δ) τη διαδικασία έγκρισης, εγγραφής στο μητρώο και τις υποχρεώσεις των συλλεκτών-μεταφορέων,

(ε) τις υποχρεώσεις των επεξεργαστών-μεταποιητών,

(στ) τη ρύθμιση της προσφοράς τυριού προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης,

(ζ) τις διαδικασίες συλλογής πληροφοριών για τις συμβάσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων,

(η) τον υπολογισμό των ποσοτήτων του νωπού γάλακτος.