ΜΕΡΟΣ X ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Επιβάρυνση για απαιτήσεις της Δημοκρατίας

56. Οι απαιτήσεις της Δημοκρατίας για τέλη, δικαιώματα ή φόρους χωρητικότητας που οφείλονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 4 και 7, αντίστοιχα, αποτελούν επιβάρυνση επί του πλοίου και ικανοποιούνται κατά προτίμηση έναντι οποιωνδήποτε δανειστών, αλλά έπονται κατά τάξη της τελευταίας υποθήκης.

Εξουσία Γενικού Διευθυντή για επιβολή διοικητικού προστίμου

57.-(1)(α) Όπως προβλέπεται στο άρθρο 54(2), και ανεξάρτητα εάν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, ο Γενικός Διευθυντής δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο στο παραβαίνον ή μη συμμορφούμενο πρόσωπο για κάθε παραβαίνον ή μη συμμορφούμενο πλοίο από χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700) μέχρι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€8.500), ανάλογα με τη βαρύτητα της μη συμμόρφωσης.

(β) Πριν από την επιβολή του διοικητικού προστίμου, ο Γενικός Διευθυντής ειδοποιεί γραπτώς το παραβαίνον ή μη συμμορφούμενο πρόσωπο για την πρόθεση του να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντας το για τους λόγους που προτίθεται να ενεργήσει με αυτό τον τρόπο και δίδοντας στο εν λόγω πρόσωπο το δικαίωμα να υποβάλει γραπτή ένσταση το αργότερο εντός προθεσμίας 15 ημερών, από την ημερομηνία που είχε ενημερωθεί για την εν λόγω πρόθεση.

(2) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στο παραβαίνον ή μη συμμορφούμενο πρόσωπο με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Διευθυντή που παραβαίνει ή διαπιστώσει την παράβαση ή μη συμμόρφωση. Ο Γενικός Διευθυντής κοινοποιεί στο παραβαίνον ή μη συμμορφούμενο πρόσωπο την περί επιβολής διοικητικού προστίμου απόφασή του. Ο Γενικός Διευθυντής ενημερώνει δεόντως το μη συμμορφούμενο πρόσωπο για το δικαίωμα προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος και για το δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής στον Υφυπουργό δυνάμει του άρθρου 58.

(3) Τα κριτήρια υπολογισμού του ύψους του κατά περίπτωση επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου δυνάμει του εδαφίου (2) προστίμου καθορίζονται με οδηγίες του Υφυπουργού, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, χωρίς τούτο να περιορίζει, μέσα στα πλαίσια των οδηγιών, τη διακριτική ευχέρεια του Γενικού Διευθυντή, που βεβαιώνει τη συγκεκριμένη μη συμμόρφωση, να αποφασίζει ελεύθερα με βάση τα κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά.

(4) Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (1), ο Γενικός Διευθυντής δύναται στην προβλεπόμενη στο άρθρο 54(4) περίπτωση να επιβάλλει στο παραβαίνον ή μη συμμορφούμενο πρόσωπο επιπρόσθετο διοικητικό πρόστιμο ύψους πενήντα ευρώ (€50) αναφορικά με κάθε παραβαίνον μη συμμορφούμενο πλοίο και για κάθε μέρα της παράβασης ή μη συμμόρφωσης. Σε αυτή την περίπτωση η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) και το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών.

(5) Εξαιρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), οι διατάξεις του παρόντος άρθρου που προβλέπουν για την επιβολή διοικητικού προστίμου εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής σχετικής φορολογικής δήλωσης φόρου χωρητικότητας κατά παράβαση ταχθείσας προθεσμίας, η οποία καθορίζεται με Γνωστοποίηση που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 13, της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 15, του εδαφίου (2) του άρθρου 21, του εδαφίου (2) του άρθρου 23, της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 25 και του εδαφίου (1) του άρθρου 31.

Ιεραρχική προσφυγή κατά απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου

58.-(1) Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του άρθρου 57 έχει δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υφυπουργού κατά απόφασης του Γενικού Διευθυντή για επιβολή διοικητικού προστίμου, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

(2) Η κατά το εδάφιο (1) ιεραρχική προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.

(3) Σε περίπτωση υποβολής ιεραρχικής προσφυγής δυνάμει του εδαφίου (1), ο Υφυπουργός την εξετάζει, δυνάμενος κατά την κρίση του να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς περαιτέρω τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η ιεραρχική προσφυγή.

(4) Ο Υφυπουργός δύναται να αναθέτει σε έναν ή περισσότερους λειτουργούς του Υφυπουργείου Ναυτιλίας του την εξέταση θεμάτων που αφορούν την ιεραρχική προσφυγή και να απαιτεί από αυτούς να του υποβάλλουν το πόρισμα τέτοιας εξέτασης πριν από την έκδοση της απόφασής του επί της ιεραρχικής προσφυγής.

(5) Ο Υφυπουργός, εντός προθεσμίας 10 ημερών από την υποβολή της προσφυγής, εκδίδει και διαβιβάζει γραπτώς στον προσφεύγοντα την απόφασή του επί της προσφυγής, διά της οποίας απόφασης -

(α) αποδέχεται εν όλω ή αποδέχεται εν μέρει ή απορρίπτει την προσφυγή, και

(β) κατά περίπτωση, ακυρώνει ή τροποποιεί ή επικυρώνει ή αντικαθιστά την προσβαλλόμενη απόφαση.

Η απόφαση του Υφυπουργού επί της ιεραρχικής προσφυγής καθίσταται εκτελεστή με τη διαβίβασή της στον προσφεύγοντα και ενημερώνει τον τελευταίο περί του δικαιώματος προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

Είσπραξη του διοικητικού προστίμου

59.-(1) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του κατά το άρθρο 57 ή 58 επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου, η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

(2) Διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε σε πλοιοκτήτη δυνάμει του άρθρου 57 ή 58 συνιστά επιβάρυνση επί του σχετικού πλοίου, η οποία επιβάρυνση ικανοποιείται κατά προτίμηση έναντι οποιωνδήποτε δανειστών, έπεται όμως κάθε υποθήκης.

(3) Σε περίπτωση που διοικητικό πρόστιμο, που επεβλήθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου, προσβλήθηκε επιτυχώς είτε ενώπιον του Υφυπουργού βάσει του άρθρου 58 είτε ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου βάσει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) τα εδάφια (1) και (2) δεν εφαρμόζονται αναφορικά με τέτοιο διοικητικό πρόστιμο∙

(β) η Αρμόδια Αρχή επιστρέφει οποιοδήποτε καταβληθέν προαναφερόμενο διοικητικό πρόστιμο στο πρόσωπο που το είχε καταβάλει.

Εξουσία Γενικού Διευθυντή Υφυπουργείου Ναυτιλίας προς άρνηση διενέργειας πράξεων

60. O Γενικός Διευθυντής δύναται να αρνείται τη μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη, ναυλωτή, ή διαχειριστή πλοίου διενέργεια πράξεων, έκδοση πιστοποιητικών, χορήγηση αδειών ή/και εξαιρέσεων, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, μέχρις ότου αποπληρωθούν οι οφειλόμενοι και απαιτητοί από τη Δημοκρατία φόροι, τέλη και δικαιώματα που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Γλωσσική διατύπωση εγγράφων αναφορικά με πλοία

61. Όλα τα έγγραφα, τα οποία απαιτούνται να υποβληθούν στον Υφυπουργό, το Γενικό Διευθυντή ή την Αρμόδια Αρχή με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, γίνονται δεκτά, εφόσον είναι συντεταγμένα σε γλώσσα κατανοητή στον κατά νόμο αρμόδιο για την αποδοχή τους πρόσωπο.

Κανονισμοί

62. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος που κατά τον παρόντα Νόμο χρειάζεται ή είναι δεκτικό καθορισμού.

Καθορισμός εντύπων

63. Ο Γενικός Διευθυντής καθορίζει με απόφασή του τα έντυπα που απαιτούνται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

Κατάργηση

64.-(1) Καταργούνται οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμοι του 1992 μέχρι 2007.

(2) Επιλέξιμοι διαχειριστές πλοίων δυνάμει του παρόντος Νόμου, οι οποίοι πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου φορολογούνταν με φόρο χωρητικότητας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5Α των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμων του 1992 μέχρι 2007, έχουν υποχρέωση να επαναεπιβεβαιώσουν την επιλογή τους να φορολογούνται με το νέο σύστημα φόρου χωρητικότητας δυνάμει του άρθρου 29 του παρόντος Νόμου.

Διατήρηση νομικών διατάξεων

65.-(1) Ανεξάρτητα από το άρθρο 64(1), οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Φορολογία Υπηρεσιών Διαχείρισης Πλοίων) Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν δυνάμει των καταργούμενων από το εν λόγω άρθρο Νόμων, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την κατάργηση και αντικατάσταση τους με Γνωστοποίηση -

(α) θεωρούμενοι ότι έχουν εκδοθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(β) εξαιρουμένων των ορισμών των όρων «εμπορική διαχείριση πλοίου», «υπηρεσίες διαχείρισης που σχετίζονται με την εξεύρεση πληρώματος» και «τεχνική διαχείριση πλοίου» οι οποίοι διαγράφονται από τον Κανονισμό 2 αυτών·

(γ) νοουμένου ότι ο Κανονισμός 12 αυτών τελεί υπό την επιφύλαξη του περί Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμου του 2006· και

(δ) νοουμένου ότι εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού, επιβολής και είσπραξης του ετήσιου φόρου χωρητικότητας σε σχέση με πλοιοκτήτες και ναυλωτές δυνάμει των άρθρων 13, 15, 21, 23, 25 και 53 του παρόντος Νόμου.

(2) Ανεξάρτητα από το άρθρο 64(1), τα τέλη που προβλέπονται από το Πρώτο Παράρτημα των καταργούμενων περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμων του 1992 μέχρι 2007, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την κατάργηση και αντικατάσταση τους από τα τέλη που θα υιοθετηθούν δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου.

Έναρξη της ισχύoς του παρόντος Νόμου

66.-(1) Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από το φορολογικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, 2020.

(2) Ο παρών Νόμος ισχύει μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2029. Η περίοδος ισχύος του παρόντος Νόμου δύναται να επεκταθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, νοούμενου ότι έχει εξασφαλιστεί εκ των προτέρων η σχετική έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.