ΜΕΡΟΣ IX ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εφαρμογή πολιτικής διαδικασίας

72. (1) Κατά την έκδοση οποιωνδήποτε διαταγμάτων, δυνάμει του παρόντος Νόμου, στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ρητή πρόνοια στον παρόντα Νόμο, εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν οι σχετικές διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου και των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, εξαιρουμένων των διατάξεων του άρθρου 9 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, που αφορά την έκδοση διαταγμάτων χωρίς ειδοποίηση:

Νοείται ότι δικαστήριο που επιλαμβάνεται αιτήσεων για την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος, που προβλέπεται στο παρόντα Νόμο, εφαρμόζει το μέτρο απόδειξης που εφαρμόζεται σε πολιτική διαδικασία.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 25 του περί Δικαστηρίων Νόμου, διατάγματα που εκδίδονται ή/και αποφάσεις του Δικαστηρίου που λαμβάνονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, με εξαίρεση το διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 45 και 46 αυτού, υπόκεινται σε έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο, με εφαρμογή κατ’ αναλογίαν των σχετικών διατάξεων του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου και των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας στο βαθμό που δεν υπάρχει σχετική πρόνοια στον παρόντα Νόμο.

(3) Διάταγμα δέσμευσης, επιβάρυνσης ή δήμευσης το οποίο έχει εκδοθεί ή έχει εγγραφεί και δεν έχει ακυρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έκδοσής του, παραμένει σε ισχύ, είναι εκτελεστό και δύναται να ληφθούν μέτρα εκτέλεσής του και να εκτελεστεί, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την ημερομηνία έκδοσής του.

(4) Το Δικαστήριο δύναται, για τους σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, μετά από αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα, να διατάξει την επαναφορά εταιρείας ή της επωνυμίας της εταιρείας στο Μητρώο Εγγραφής του Εφόρου Εταιρειών και με την έκδοση του διατάγματος η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθούσε να υπάρχει ωσάν η επωνυμία της να μην διαγράφηκε, κατ’ αναλογία των  διατάξεων του εδαφίου (7) του άρθρου 327 του Περί Εταιριών Νόμου:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου «δικαστήριο» σημαίνει Πρόεδρο ή Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Επιπτώσεις σε περιουσία που αποτελεί αντικείμενο διατάγματος που έχει εκδοθεί ή έχει εγγραφεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου

72Α. Περιουσία που αποτελεί αντικείμενο είτε διατάγματος που έχει εκδοθεί ή έχει εγγραφεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ήτοι διάταγμα δέσμευσης, επιβάρυνσης, κατακράτησης ή δήμευσης, είτε εγγραφής διατάγματος ή απόφασης δέσμευσης, παγώματος ή δήμευσης, και το οποίο διάταγμα εκδόθηκε πριν ή μετά την έναρξη της ισχύος των διατάξεων του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013 έως 2016, ή του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου δεν επηρεάζεται με οποιοδήποτε τρόπο από την εφαρμογή των διατάξεων των πιο πάνω νόμων ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης που εκδόθηκε δυνάμει αυτών ή από μέτρα εκκαθάρισης ή ειδικής εκκαθάρισης αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος ή οποιαδήποτε άλλα μέτρα, ανεξάρτητα από το εάν η περιουσία τελικά δημευθεί ή αποδεσμευθεί.

Ακύρωση δωρεών

73. (1) Το δικαστήριο δύναται να διατάξει την ακύρωση οποιασδήποτε απαγορευμένης δωρεάς με σκοπό την εκτέλεση διατάγματος δήμευσης ή την είσπραξη οποιασδήποτε χρηματικής ποινής.

(2) Το δικαστήριο, προτού διατάξει ακύρωση της δωρεάς, παρέχει την ευκαιρία στο πρόσωπο το οποίο έχει την περιουσία που αποτελεί το αντικείμενο της δωρεάς να εκφράσει τις απόψεις του και να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν πρέπει να γίνει η ακύρωση.

(3) Σε περίπτωση που το πρόσωπο το οποίο έχει το αντικείμενο της δωρεάς είναι ανήλικο, η ευκαιρία που αναφέρεται στο εδάφιο (2) παρέχεται στον κηδεμόνα του.

(4) Το δικαστήριο δύναται να διατάξει όπως η περιουσία, μετά την ακύρωση της δωρεάς σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), εγγραφεί προσωρινά για σκοπούς εκτέλεσης οποιουδήποτε δικαστικού διατάγματος στο όνομα του παραλήπτη ή άλλου προσώπου το οποίο κατονομάζει το δικαστήριο στο διάταγμά του.

(5) Η διάθεση περιουσίας η οποία αποτελεί αντικείμενο διατάγματος δυνάμει του εδαφίου (1) γίνεται με βάση οδηγίες του δικαστηρίου.

(6) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι πρόνοιες του εδαφίου (8) του άρθρου 13.

Έκδοση προσώπου που διαπράττει καθορισμένο αδίκημα

74. Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, καθορισμένο αδίκημα αποτελεί αδίκημα για σκοπούς έκδοσης φυγοδίκων δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας.

Επίδοση διαταγμάτων

75. Επίδοση διατάγματος, που εκδίδεται δυνάμει του Νόμου αυτού, προς εποπτική αρχή θα θεωρείται ως επίδοση προς όλα τα πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο της εποπτικής αρχής:

Νοείται ότι, η εποπτική αρχή έχει υποχρέωση όπως φέρει σε γνώση πάραυτα των προσώπων για τα οποία είναι υπεύθυνη με οποιοδήποτε τρόπο την έκδοση διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του Νόμου αυτού.

Τήρηση Στατιστικών στοιχείων

76.-(1) Οι αρμόδιες Εποπτικές Αρχές, η Μονάδα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η Αστυνομία, το Τμήμα Τελωνείων-

(α) τηρούν ολοκληρωμένα στατιστικά στοιχεία για θέματα που αφορούν τον τομέα αρμοδιοτήτων τους,

(β) για σκοπούς συμβολής στην προετοιμασία των εκτιμήσεων κινδύνων που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 57, διασφαλίζουν ότι είναι σε θέση να επανεξετάζουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων τους όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με την τήρηση ολοκληρωμένων στατιστικών στοιχείων για θέματα που αφορούν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων αυτών.

(2)Τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνουν τουλάχιστον-

(α) μετρήσιμα δεδομένα σχετικά με το μέγεθος και τη σημασία των διαφόρων τομέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των φυσικών προσώπων και των οντοτήτων, καθώς και της οικονομικής σημασίας εκάστου τομέα,

(β) μετρήσιμα δεδομένα σχετικά με τις φάσεις αναφοράς, διερεύνησης και δικαστικής διαδικασίας του εθνικού συστήματος Καταπολέμησης Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος ή Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας, όπου συμπεριλαμβάνονται ο αριθμός αναφορών για ύποπτες συναλλαγές που υποβλήθηκαν στη Μονάδα, η συνέχεια που δόθηκε σε αυτές τις αναφορές και, σε ετήσια βάση, ο αριθμός των υποθέσεων που διερευνήθηκαν, ο αριθμός των προσώπων που διώχθηκαν, ο αριθμός των προσώπων που καταδικάστηκαν για αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τα είδη των βασικών αδικημάτων, όπου διατίθενται οι σχετικές πληροφορίες, και η αξία, σε ευρώ, των περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύθηκαν, κατασχέθηκαν ή δημεύθηκαν,

(γ) εφόσον διατίθενται, δεδομένα που προσδιορίζουν τον αριθμό και το ποσοστό αναφορών οι οποίες οδήγησαν σε περαιτέρω έρευνα, μαζί με την ετήσια έκθεση προς τις υπόχρεες οντότητες, στην οποία περιλαμβάνονται λεπτομέρειες σχετικά με τη χρησιμότητα των αναφορών που υπέβαλαν και τη συνέχεια που τους δόθηκε,

(δ) δεδομένα όσον αφορά τον αριθμό των διασυνοριακών αιτήσεων παροχής πληροφοριών που υποβλήθηκαν, απορρίφθηκαν και απαντήθηκαν πλήρως ή εν μέρει από τη Μονάδα, ανά αντισυμβαλλόμενη χώρα·

(ε) τους ανθρώπινους πόρους που έχουν διατεθεί στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εποπτεία της καταπολέμησης ξεπλύματος παράνομου χρήματος ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και τους ανθρώπινους πόρους που έχουν διατεθεί στη Μονάδα για την εκπλήρωση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 55,

(στ) τον αριθμό των επιτόπιων και μη επιτόπιων εποπτικών δράσεων, τον αριθμό των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν βάσει εποπτικών δράσεων και τις κυρώσεις και τα διοικητικά μέτρα που εφαρμόστηκαν από τις εποπτικές αρχές.

(3) Η Συμβουλευτική Αρχή δημοσιεύει ενοποιημένη επισκόπηση των στατιστικών στοιχείων σε ετήσια βάση.

(4) Διαβιβάζονται σε ετήσια βάση στην Επιτροπή τα αναφερόμενα στο εδάφιο (2) στατιστικά στοιχεία.

Διαδικαστικός Κανονισμός

77. (1) Το Ανώτατο Δικαστήριο δύναται να εκδώσει διαδικαστικό κανονισμό για την καλύτερη εφαρμογή των διάφορων διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Μέχρις ότου εκδοθεί διαδικαστικός κανονισμός, τα δικαστήρια θα εφαρμόζουν τους ισχύοντες διαδικαστικούς κανονισμούς ανάλογα με τη φύση της σχετικής διαδικασίας και με τις τροποποιήσεις ή αναπροσαρμογές που κρίνονται αναγκαίες.

Κατάργηση και επιφύλαξη

78. (1) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, καταργούνται οι περί Συγκάλυψης, ΄Ερευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμοι του 1996 έως 2004, λόγω αναθεώρησης των διατάξεων τους και ενσωμάτωσής τους στον παρόντα Νόμο, άνευ επηρεασμού οποιασδήποτε πράξης ή ενέργειας που έγινε ή άρχισε δυνάμει των καταργηθέντων Νόμων.

(2) Οποιαδήποτε διαδικασία άρχισε δυνάμει των καταργηθέντων Νόμων, θα εξακολουθήσει, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

79. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008.