Επίδοση διαταγμάτων

75. Επίδοση διατάγματος, που εκδίδεται δυνάμει του Νόμου αυτού, προς εποπτική αρχή θα θεωρείται ως επίδοση προς όλα τα πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο της εποπτικής αρχής:

Νοείται ότι, η εποπτική αρχή έχει υποχρέωση όπως φέρει σε γνώση πάραυτα των προσώπων για τα οποία είναι υπεύθυνη με οποιοδήποτε τρόπο την έκδοση διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του Νόμου αυτού.